• Mondadori
  • Disney Pictures
  • Nintendo Wii
  • Einaudi
  • Warner Bros
  • Xbox 360
  • Adelphi